Kod Dostu

Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Sultan II.Abdülhamid

5 Ara 2013

1933 yılında Ortamekteplerde Okutulan Tarih Kitabı

1933 baskı Atatürk emriyle yazdırılan liseler için TARİH kitabı, içinde Atatürk'ün İSLAM DİNİ hakkında olumsuz,ağır ve kötü düşünceleri...

İLK BASKISI 1931 Yılında Basılan 4 Ciltlik Bir Tarih Kitabı. İKİNCİ BASKISI 1933 yapılan 2. Cildi TARİH - Orta Zamanlar TÜRK TARİH TETKİK CEMİYETİ 

Mustafa Kemal Atatürk'ün Peygamberimiz ve Kur'an ı Vahiyi SORGULADIĞI TARİH kitabı…

Kitaptan Bölümler: 

-Muhammed’in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur’an denir. 

-Muhammet, Medine’de yerleştikten ve az çok teşkilat yaptıktan sonra Mekke ile Suriye arasında gelip giden tüccar kervanlarına tecavüzlere başlamıştı. 

-Kabe, mikap yani tavla zarı şeklinde demektir. 

-Bu uydurmalara göre İbrahim karısı Hacer ile oğlu İsmail'i buraya getirmişti. Zemzem'de onlar için fışkırmıştı. İbrahim oğlu İsmail ile birlikte Kabe'yi bina etmişlerdi. 

-Bunların hepsi, bittabi sonradan uydurulmuş masallardır. -
Muhammet birdenbire Allah'ın Resulüyüm diye ortaya çıkmamıştır. O, Arapların ahlak ve adetlerinin pek fena ve pek iptidai ve ıslaha muhtaç olduğunu anlamış, bunları ıslah için tenha yerlere çekilerek senelerce düşünmüş ve yıllarca tefekkürden sonra kendisinde vahiy ve ilham fikri doğmuştur 

-Bütün iptidai (ilkel) kavimler gibi, Araplar da, şairlerin akıl erdiremedikleri kuvvetlerden ilham aldıklarına inanırlardı. 

-“Muhammed’in peygamberliğinin başlangıcına dair bir çok rivayet vardır.Bunlar pek çok efsaneyle karışmıştır. Hakikatte peygamberin ilk söylediği Kur’an ayetlerinin ne olduğu kati surette malum değildir. Muhammet Uzun Bir devirdeki Tefekkürlerin (düşünmelerin) mahsulü olan ayetleri luzüm ve ihtiyaçlara göre takrir ediyordu (anlatıyordu). Bununla beraber kendisini tahrik eden kuvvetin tabiat fevkinde bir mevcudiyet olduğuna samimi surette kani idi. Muhammedi harekete getiren ilk amil bu samimi heyecanlar olmuştur. .... Muhammet başlangıçta doğaçtan dini hitabette bulunan bir "vaiz" oldu. Muhammed vaizlikten "nebiliğe", nebilikten nihayet "Allah’ın resulü" haline geçti...”


Ahsarla

Popüler Yayınlar Son 7 gün

Sultan İkinci Abdülhamit Han

CHP döneminde

CHP döneminde
CHP döneminde

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *