Kod Dostu

Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Sultan II.Abdülhamid

24 Şub 2014

Kemal Atatürk:Saltanat'ın lâğvı Mecliste müzakere olunurken Rauf Beye verdiğim rol

Saltanat'ın lâğvı Mecliste müzakere olunurken Rauf Beye verdiğim rol

Efendiler, ihtimal Rauf Bey, birtakım zevat indinde deruhte ettiği vazifeyi yapmıştı.Ben umumi ve tarihî vazifemden, o güne ait safhayı izah ettiğim gibi ifa eylemiştim.Fakat umumi vazifemin, emrettiği asıl noktayı ifa ve tatbik etmek lâzım geldiği zaman da asla tereddüd etmedim. Tevfik Paşanın telgrafları vesilesiyle saltanatı hilâfetten ayırmaya ve evvelâ saltanatı lâğvetmeye karar verdiğim zaman, ilk yaptığım işlerden biri de, derhal, Rauf Beyi, Meclisteki odama 
celbetmek oldu. Rauf Beyin, Refet Paşanın evinde 
sabahlara kadar dinlediğim kanaat ve mütalâatına hiç 
muttali değilmişim gibi ayakta, kendisinden şu talepte 
bulundum: Hilâfet ve saltanatı birbirinden ayırarak saltanatı 
lâğvedeceğiz! Bunun muvafık olduğuna dair kürsüden 
beyanatta bulunacaksınız! Rauf Bey ile fazla 
bir tek kelime teati etmedik. Rauf  Bey, odamdan çık
madan evvel, aynı maksatla davet etmiş olduğum Kâ
zım Kara Bekir Paşa geldi. Ondan da aynı zemin 
de beyanatta bulunmasını rica ettim.[1]

Kaynak:
[1]Nutuk Cilt 2 Türk Devrim Tarihi Enstitüsü,Dokuzuncu Basılış,Milli Eğitim Basımevi İstanbul 1969 Sayfa;685-686

Ahsarla

Popüler Yayınlar Son 7 gün

Sultan İkinci Abdülhamit Han

CHP döneminde

CHP döneminde
CHP döneminde

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *