Kod Dostu

Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Sultan II.Abdülhamid

3 Şub 2014

SULTAN İKİNCİ MUSTAFA HAN

SULTAN İKİNCİ MUSTAFA HAN (1664-1703)

22. Osmanlı sultanı, İkinci Mustafa Han, amcası Sultan İkinci Ahmed'in vefatı üzerine tahta geçti (1695). 

Kuvvetli bir ilim tahsili yaptı. Tahta geçtiğinin üçüncü günü yapacağı işleri anlatan bir hatt-ı hümayun yayınladı. 

Yazısında:
“ Zevk, sefa ve rahatı kendimize haram eylemişizdir. ”(1)

Bu tarihte Osmanlı Devleti Avusturya, Lehistan, Rusya ve Venediklilerle on iki seneden beri harp halindeydi.

Sultan, tahta çıkmasından sadece bir hafta sonra sadrazama, bu yılki sefere katılmak niyetinde olduğunu ve ona göre hazırlıkların yapılmasını bildirmiş, sadrazamın her huzura gelmesinde bunu hatırlatıp ordunun ona göre hazırlanmasını tembih etmişti. 

Sadrazam devletin içinde bulunduğu maddi ve askerî sıkıntılar sebebiyle padişahı seferden caydırmak isteyince, 

Sultan: 
"Bana ağırlık ve hazine lâzım değil. Kuru ekmek yerim. Vücûdumu din uğruna harcar, feda ederim. Her ne meşakkat olursa sabır ve tahammül ederim. Allâh'ın kullarına hizmet tamamlanmadıkça seferden dönmem." 

diye katî cevap vermesi üzerine sefer hazırlığına başlandı.

İkinci Mustafa Han, kahramanlık ve cesareti dillere destan bir padişah idi. Osmanlı ordusu Avrupa'da altı cephede birden savaştığı sırada büyük bir gayret ve cesaretle, her türlü tehlikeyi göze alarak, ordusunun başında üç kere Avrupa'ya sefere çıktı. 

İlk iki seferde muvaffak oldu "Gazi" ünvanını aldı. Maalesef üçüncü seferde Zenta muharebesinde Osmanlı ordusu bozguna uğradı ve Karlofça Antlaşması imzalandı.

Şu kıta Sultan İkinci Mustafa Han'ın maneviyatının ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir.

Rûz-ı mahşerde kusûrum setr et ey Ferd-i Ganî
Enbiyâ vü mürselîn içre hacîl etme beni
Zikr ü tevhîd ederim sıdk-ı derûn ile seni
Enbiyâ vü mürselîn içre hacîl etme beni

(Ey Rabb'im mahşer gününde kusurlarımı ört, Peygamberler içinde utandırma beni; Seni gönül sadakatiyle zikrederim, Peygamberler içinde utandırma beni)(2)


kaynak:
(1)wikipedia
(2)Fazilet Takvimi 06.02.2014

Ahsarla

Popüler Yayınlar Son 7 gün

Sultan İkinci Abdülhamit Han

CHP döneminde

CHP döneminde
CHP döneminde

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *