Kod Dostu

Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Sultan II.Abdülhamid

28 Nis 2014

OSMANLI'DA RÜŞVET TAHKİKATI, RÜŞVETE VERİLEN CEZALAR VE RÜŞVETLE MÜCADELE İLE İLGİLİ BELGELER

1. “Benim vezirim, Ocaklı'dan rüşvet alan Yeniçeri Ağasını azl ve nefyeyledim, yeni ağaya tenbihatı havi ferman yazasın, kethüda nasbolunan İbrahim Efendi'ye hakkaniyet üzere hizmet edip rüşvet almamasını tekit eyleyesin” şeklinde hatt-ı hümayun.

2. Mısır'a hile ile tütün sevketmek isteyen Nasri'nin reji memurlarına rüşvet teklifi üzerine mahkemeye verildiği ve hükümetten yardım talep eden Reji Komiserliği'ne kaçakçılığın engellenmesi hususunda gereken kolaylığın Suriye Vilayetince gösterilmesi.

3. Kaza müdürlerinin halktan çeşitli isimler altında fazla vergi almaları ile memurların rüşvete tevessül etmelerinin önlenmesi hakkındaki Meclis-i Vâlâ kararının gönderildiğine ve emr-i âli hilâfında bulunanların cezalandırılmasına dâir kâime.

4. Sadr-ı esbak Memiş Paşa'nın azledildiği, yeni sadrazam Asitane'ye gelinceye kadar Ali Paşa'nın kaymakam tayin edildiği, devletin bekası, özellikle de rüşvet alan ve verenlere karşı ciddi biçimde mücadele etmesi gerektiğine dair beyaz üzerine hat.

5. Sünne'den Tuna'ya giren Rus gemilerinin geri dönmesi için gönderdiği memura Rus derya ceneralı vekili yedi bin beş yüz kuruş rüşvet teklif ettiği onun da "Benim paşam muhtaç değildir" diyerek redettiğine dair İbrail Muhafızı Ahmed Paşa'dan gelen ariza.

6. Kars ve Çıldır eyaletlerinden mürettep ikinci alayın birinci taburunun binbaşısı olup rüşvet alan Mehmed Ağa'nın nişan ve kılıcının alınarak idama bedel üç sene müddetle küreğe konulması ve müteferruatı.

7. Pirinç Müteahhidi Mısırlı Mehmed ve Musevi bir et tücccarının Seraskerlik'e, kontrat tekliflerinde rüşvet teklif ettikleri.

8. Asakir-i Muntazama'dan kaçanları bulmak üzere Manastır Miralayı Mehmed Bey evvelce Hamdi Paşa tarafından bu gibi işlere memur edilerek rüşvet aldığı haber alındığından bu işe mutemet diğer bir zabitin tayini.

9. Midilli Mutasarrıfının, rüşvet suçunu örtmek için Midilli İslam Mektebi çocuklarını Hristiyanlara saldırmak niyetinde oldukları bahanesiyle hapsettiği.

10. Mabeyn Kâtiblerinden Pertev Paşa'nın Damadı Vasaf Efendi'nin hırsızlık ve rüşveti cihetiyle menkul ve gayrimenkul bütün emval ve eşyasının miriye zabtı.

11. İran Sadrazamıyla yapılan görüşmede teklif edilen rüşvetin kabul edilmediği.

12. Edirne eyâleti mal müdürünün halktan fazla vergi ve rüşvet aldığı iddiaları üzerine durumunun tahkik edilmesine dâir Adana'da bulunan Rüşdü Paşa'ya kâime.

13. Rüşvet alan Musul Valisi Mehmed Paşa'nın mahkeme edilmesi.

14. Anes kazasına bağlı Atme Nahiye Müdürü Bilal Efendi'nin rüşvet aldığına dair yapılan şikayetin tahkiki.

15. Avrethisar'dan muhbir-i sadık imzalı, muhasebe-i vilayet mümeyyizi Hacı Latif Efendi'nin rüşvet yediğine ve bu paralarla bir inşaat yaptırdığına dair ihbar yazısı.

16. Gayra köyünde, komite ile muhaberede bulunmalarından ve yasak silah saklayıp yakalayanlara rüşvet teklif etmelerinden dolayı tutuklananlar hakkında Debre Mutasarrıflığı'nın yazısı.

17. Teke ve bağlı kazalarda kanuna aykırı hareket edilerek rüşvet veya fazla vergi alınmadığına ve bu gibi işlere tevessül edenlere gerekli cezanın verileceğine dair Teke ve ilgili kaza meclislerinin mazbataları.

18. Alanya Sancağı Muhassılı Mehmed Ferhat Paşa'nın hüsn-i hareketlerinden ve rüşvete meyletmemesinden dolayı Alanya Liva Meclisi'nin memnuniyetini bildirir mazbata.

19. Girişi yasaklanan gazeteleri idhal ederek polise rüşvet teklif eden Salihli karyesi ahalisinden Ekmekçi Yuvan veled-i İstavri'nin cezalandırılması.

20. Taberiye sabık Kaymakamı Fevzi Efendi'nin kazada arazi-yiemiriyeden boş olan arsalar ile rüşvet karşılığında araziden bir kısmınıahaliden gasbederek Musevilere sattığına dair ihbarların tahkiki.

21. Firarda iken yakalanan Anbarköylü asker Ali'nin köyüne iade edilmesi için rüşvet teklifinde bulunan Selanikli Hüseyin'in hapis cezasına çarptırılması.

22. Karahisar-ı şarki mutasarrıfı iken rüşvet aldığı tahakkuk eden Hurşit'ten aldığı rüşvetin istirdadı ve bir mislinin cezaen tahsili ve kendisinin iki sene müddetle Rodos'a nefyi hakkında Meclis-i Ahkam-ı Adliyece verilen kararı mübelliğ hüküm.

23. Rüşvet alan Erzurum Gümrük Mültezimi Cennetzade Abdullah Efendi oğlu Ziya'nın aldığı meblağın istirdadı ve sürgün edilmesi.

24. Rüşvet iddiasıyla yargılanacak Akkâ Kaymakam ve Muhafızı Abdurrahman Paşa'nın azledilerek, yerine Kapıcıbaşı Raşid Bey'in mirümeralık rütbesiyle tayini.

25. Rüşvete adı karışan Ordu sancağı kaymakamı Rifat Bey'in azledilerek yerine Karahisar-ı Şarki Kaymakamı Galip Efendi'nin tayin ve müdürlerin de muhakeme edilmesi.

26. Galata'da otel müsteciri Yanyalı Vasil veled-i Dimitri'nin inzibat memurlarına rüşvet teklif ettiği sabit olduğundan üç sene kalebend edilmesi.

27. Oğlu adına rusumat deruhte edip rüşvet vs. gibi nahoş işlere adı karışan Niğde Kaymakamı İbrahim Bey'in azlinin uygun olduğu.


28. Rüşvet almakla itham edilen Dersaadetli Stabyan Dibçi'nin oğlu Mıgırdıç'ın firar etmesi üzerine tanzim edilen ilannamenin gönderildiği ve gereğinin yapılması hususunun Ankara Vilayeti ile Zabtiye Nezareti'ne bildirildiği.

29. Tersane umurunun intizamına memur olanlara hediye ve ubudiyet namile rüşvet verilerek gemilerin forsalarının itmamı ve mühimmatın ikmali muattal kaldığından bu gibilerin salyanelerinin ref'ile iktifa olunmayarak cezalar tertip olunacağına dair Donanma'da bulunan derya ümeralarına hüküm.

30. Konya Valisi Hasan Hakkı Paşa ve Kethüdası Şakir Efendi hakkında rüşvet, işkence ve sair bir çok isnadın hakkıyla tahkik olunabilmes iiçin mezkur valinin azlinin gerektiği; mezkur valinin infisalinden sonra lazımgelen tahkikat ve muhakemelerin yapılıp emniyeti yok eden Esbkeşan kazasındaki Rişvan Aşireti'nin itaate alınmasının lazım geldiği.

31. Avrethisar'dan muhbir-i sadık imzalı, muhasebe-i vilayet mümeyyizi Hacı Latif Efendi'nin rüşvet yediğine ve bu paralarla bir inşaat yaptırdığına dair ihbar yazısı.

32. Hayvanlarını vesait-i nakliyeden kurtarmak için Jandarma Onbaşısı Veli'ye rüşvet teklif eden Makabi oğullarından Mardiros oğlu Ohannes ile Karabet oğlu Agob'un cezalandırılması.

33. Anadolu Ordusu için istenilen erzakın tedarikiyle gönderildiği. Rüşvet maddesinin ilgililere tebliğ edildiği. Karışıklık çıkaranların cezalandırılacağı.

34. Rüşvete karşı tahlif usulünün uygulanması ile hediye almanın yasaklanmasına dair bütün memurlara yazı gönderildiği.

35. Asakir-i Redife firarisinden Hacı Mahmud'un silk-i askeriyeden çıkarılması için rüşvet teklif ederken yakalanması üzerine gereken muhakemenin yapılması.

36. Bazı memurların çeşitli adlar altında halktan para aldıklarının anlaşıldığından bahisle, rüşvet ve iltimasın men edilmesine dair Hüdavendigar müşirine, Kütahya kaymakamına vesair lazım gelenlere hüküm ve müsveddesi.

37. Hayvanını Vesait-i Nakliye Komisyonu'na götürmemek için Mehmed İlyas oğlu Edhem Nihat adlı askere rüşvet teklif eden fayton arabacısı Nevşehirli Antaş veled-i Sava'nın üç sene müddetle kalebend edilmesi.

38. Manatoğlu Yongeki'ye rüşvet vermesinden, Gelibolulu Yorgaki'ye ise rüşvet almasından dolayı hapis sürgün ve aldığı rüşvetin iki mislinin istirdadı cezası verildiği.

39. Tevliyet isteğiyle rüşvet veren şahsa, verdiği paranın iadesi.

40. Erzurumlu Cündizade Abdullah Efendi'nin oğlu Ziya Bey'in tenekeci Karabet'ten almış olduğu rüşvet hususuna dair.

41. Rüşvet alarak vazifelerini suistimal ettikleri sabit olan Ovacık kazası piyade jandarma efradından Ağviranlı Ahmed oğlu Mustafa ve rüfekasının cezalandırılması.

42. Rüşvet talebinde bulunduğu öğrenilen sabık Beyrut Meclisi Reisi Abdülfettah Ağa'nın Meclis-i Vala kararları uyarınca cezalandırılmasına dair Beyrut Meclisi reisine şukka.

43. Yanya Vilayeti Müdde-i Umumisi Sadullah Efendi hakkında rüşvet aldığı ve zimmetine para geçirdiğine dair şikayet olduğundan tahkikat yapılarak gerekli muamelenin icrası.

44. Kudüs'deki mutasarrıfı Bahri Paşa ve meclis azalarının rüşvet almaları gerekçesiyle değiştirilmelerine ve Gazze'de yapılan yolsuzlukların tahkikatına dair Kudüs ve tevabii Eşvan Müdürü Yusuf'un takrirleri.

45. Sevki esnasında kendisini salıvermesi maksadıyla jandarmalara rüşvet verdiği sabit olan Amele Taburu efradından Kirkor oğlu Fokas'ın cezalandırılması.

46. Kura esnasında rüşvet aldığı sabit görülen Eğil kaza Müdürü Şahin Bey'in suç ortağı Anadolu Ordusu maiyyetinde müstahdem Mühendis Binbaşı Salih Efendi'nin cezalandırılması.

47. Osmanlı Devleti'nin bazı mahallerinde Tanzimat usulüne aykırı olarak bir takım rüşvet ve uygunsuzlukların meydana geldiğine ancak kendilerinin yeni düzenlemelere sadık kalacaklarına dair Şam Valisi Osman Nuri Paşa'nın yazısı.

48. Bir bendi ceza kanununa ait olup diğer bendi rüşvet ve hediye maddeleri hakkında Şura-yı Devlet'ten Meclis-i Vala-yı Adliye'ye gelen iki bend mazbata.

49. Sabık Niş Mal Başkatibi Hüsna Bey'in rüşvet olmaktan dolayı mahkum edildiği, paranın tahsisi.

50. Mehmed Raif Paşa'nın adalet ve hakkaniyet içinde hüküm vererek hakimliği müddetince rüşvet kabul etmediğine dair Akka Manastır Reisliği'nin şehadetname tercümesi.

51. Rüşvetin men'i ve caiz olan resmî hediyeler dışında hediye alıp vermenin yasak olduğunu bildiren emrin ilgililere tebliğ edildiğine dair Üsküp Kazası Meclisi'nin mazbatası.

52. Paşadağı ve Konya tarafında bulunan Reşvan Aşireti'nin iskanına tayin olunan Halim Bey ile Cihanbeyli Aşireti Müdürü Alişan Bey'in rüşvet almaları üzerine azledilerek başka yere nefyedilmelerine ve Cihanbeyli Aşireti'ne Kaymakam ünvanıyla Ali Ağa tayin olunduğundan Hazine'ce gereğinin yapılmasına dair Maliye Nezareti'ne buyruldu.

53. Yemen'de San'a polis memurlarından Lütfulhüdayi'nin bakkallardan ve Fatıma el- Kavçiye adlı kadından rüşvet ve para aldığı iddiası üzerine yapılan istintaklar.

54. Kırkkiliseli Nikolaki'den rüşvet alan Kapı Zabtiyesi Süleyman'dan bunun iki mislinin tahsili.

55. Rüşvet teklif ve ita eyledikleri mahkemece sabit olan Amasyalı Makcıoğullarından Mardiros oğlu Ohannes ve Ladikaloğullarından Karabetoğlu Agob'un kalebent edilmeleri. (Harbiye; H/33)

56. Ladik Kazası Meclisi'nin, rüşvetin ve hediye kabulünün yasak olduğuna dair yapılan ahd-i misak hakkındaki mazbatası.

57. 1-Rüşvet olayına karışan şahısların sürgün edilmesi.2-Olayla ilgili defterin gönderildiği. 3-Arif Paşa'nın Dersaadet'e azimeti.

58. Rüşvet aldıkları tebeyyün eden Eskişehir ve İnönü Kazaları'nın Kur'a-i Şer'iyye Kâtipleri Mehmed Cevdet ve Mustafa Efendilerin cezalandırılmaları.

59. Kastamonu'da görevli bütün memurlara rüşvet ve benzeri hediye almamalarının tebliğ edildiğine ve bunları almayacaklarını taahhüt eden mahzar-ı umuminin leffen takdim edildiğine dair Kastamonu Müşiri Safveti'nin yazısı.

60. Rüşvet ve gayr-i meşrû' hediyenin alınmamasının temini içindüzenlenen yemin merâsiminin livadaki bütün memurların iştirakıyla icrâolunduğuna dâir Sofya Meclisi'nin mazbatası.

61. Bağırganlı Fakih Şerif'ten bir lira rüşvet alarak arkadaşıHüseyin oğlu İso'yu salıverdikleri tesbit edilen Diyarbekir jandarma efradındanAhmed oğlu Mehmed ile Hasan oğlu İbrahim'in Fakih Şerif'le birliktecezalandırılması.

62. Rüşvet iddiasıyla yargılanacak Akkâ Kaymakam ve MuhafızıAbdurrahman Paşa'nın azledilerek, yerine Kapıcıbaşı Raşid Bey'in mir-ümeralıkrütbesiyle tayini.

63. Trablusşam mutasarrıfının memuriyeti zarfında hırsızlıkyaparak ve rüşvet alarak Bank-ı Osmani'nin Trablusşam şubesinde parabiriktirdiğine dair şikayet üzerine tahkikat icrası.

64. Akka Kaymakamı Said Paşa'nın yolsuzlukları, rüşvet iddialarıve usulsüz narh tayini ile Akka Gümrüğü iltizamında adam kayırmasıiddialarından dolayı azledilmesi isteği.

65. Amasya eski Mutasarrıfı Arif Paşa ile meclis azasındanvesair birtakım şahısların uygunsuz davranmaları ve rüşvet almaları sebebiylerütbelerinin alınıp sürgüne gönderilmeleri.

66. Gabrova'da Panto Nehri üzerinde inşa edilen köprü içinahaliden rüşvet alan Tırhala esbak Kaymakamı Galip Paşa hakkında tahkikatyapılması.

67. Galata'da Kürekciler nam mahalde Memiş Çelebi Değirmeni'neait eski kayıdın yazılmaması için rüşvet alanla verenin cezalandırılması.

68. Nizamiye Tahrirat Odası ketebesinden Neşet Efendi ile eskiSamsun Naibi Mehmed Efendi'nin rüşvet meselesinden dolayı cezalandırılması.

69. Bir adamın işi için yazılan tavsiye name için o adamdan binkuruş rüşvet istemiş olan sadrazam kalemiye çukadarlarından Hasan'ın MagosaKalesi'ne nefyi ve kalebend edilmesi hakkında Çavuşbaşı Ahmed'e ve mezkur kaledizdarına hüküm.

70. 1-Rüşvet suçundan dolayı Amasya Mutasarrıf-ı Sabıkı ArifPaşa ve kethüdasının azadan Kadı Mustafa Efendi ile Zeytun Kazası Müdürü HacıÖmer ve Hacıbekirli Kazası Müdürü Serhadlioğlu Mehmed'in cezalandırılmaları.2-Mal Müdürü Salih Efendi'nin azli.

71. Jandarmalara rüşvet verdikleri sabit olan Ohannes oğlu PapazOhannes ile diğer üç şahsın cezalandırılması.

72. Rüşvet ve işkenceden dolayı Ordu Kaymakamı Rifat Bey'in muhakemesi,azli ve yerine Karahisar-ı Şarki Kaymakamı Galib Efendi'nin tayini.

73. Zengibar eski kaymakamı Seyyid Paşa'nın rüşvetçiliği veuygunsuz hareketlerine dair hususlar.

74. Vergi toplama işinde yolsuzluklar yapan ve rüşvet alanKırşehir Kazası Müdürü Mehmed Ağa hakkında gerekenin yapılmasına dair Konyavaliliğine kaime.

75. Rüşvet aldıkları anlaşılan Kütahya sabık Kayymakamı MestanPaşa ile adamı Ömer Ağa'nın muhakeme edilmesi.

76. Yanya'da Belediye nizamatı muhal bir işin tervici içinteklif edilen rüşvet tahakkuk ettiği takdirde alanla verenin cezalandırılmaları

77. Karahisar-ı Şarki Esbak Kaymakamı Hurşid Ağa ile bazışahısların rüşvet aldıklarından dolayı sürgün ve aldıkları rüşvetin 2 misliparanın Hazineye istirdadı cezasına çarptırıldıkları.

78. Şehirköy ve Niş'de yapılan tahkikatla şikayet konusu olanşeylerin asılsız çıktığı . Rüşvet aldıkları tesbit edilen Niş sabık MutasarıfıZeynel Paşa ile kethüdasının cezalandırılmaları. Rüsum-ı Müctemia'nın nevechile ihale olunacağının tavzihi.

79. Seyyid Ceylan Efendi'nin, Hicaz valisi ile Harem-i ŞerifMüdürü Şefik Bey'e verdiği at ve cariyenin hediye olup rüşvet kabul edilmediği,fakat bu hareketin bir memura yakışmayacağı, kendisinin adı geçenlere verdiğiniiddia ettiği altınlar içinse ilgili mahkemeye müracaat etme hakkı olduğu.

80. Yasaklanmış olan silahların iadesi hususunda zabıtamemurlarına rüşvet veren Egreghuma karyeli Maliz oğlu Oseb ile diğer kişilerincezalarının verilmesi.

81. Mustafa Nuri Paşa'nın memuriyeti esnasında meydana gelenrüşvet olayının tahkikine Mazbata Odası Hulefası'ndan Ali Efendi'nin yardımetmek üzere gönderildiği.

82. Mostar'daki Katolik ve Rum milletinden alınan paranınkocabaşı Martin tarafından vergi ve ianelerine mahsuben mal sandığına teslimolunduğu. Akçenin liraya tebdilinin kim tarafından başlatıldığı ve kimlerinrüşvet verdiğinin araştırılıp sonuçlandırılması.

83. Şehr-i Zor Mutasarrıf Takıyyüddin Paşa'nın Mal Refik-ievveli Fethi Efendi hakkındaki rüşvet iddiasının Bağdat Meclisi'nde görülmesi.

84. Erzurum Gümrüğü'nü iki yıllık olarak ihalet ettirmek içinMültezimi Ali Bey'den rüşvet alan Erzurum Valisi Edhem Paşa'nın Kethüdası HasanBey'in Rodos'ta kalabend olunarak sürgüne gönderilmesi ve aldığı rüşvetin istirdadı.

85. Manatoğlu Yongeki'ye rüşvet vermesinden, GeliboluluYorgaki'ye ise rüşvet almasından dolayı hapis sürgün ve aldığı rüşvetin ikimislinin istirdadı cezası verildiği.

86. Antakya Nüfüs Katibi Şahin Efendi'nin Halep Mülkiyemüfettişine hediye adı altında rüşvet göndermesi üzerine görevden alındığı.

87. 1-Genbolu kazası ahalisinden Tığlıoğlu Mustafa'nınGengelbolu'ya müdür tayin edilmesi kastı ile Mengan Kazası Müdürü Feyzi Ağa'yarüşvet verdiği tebeyyun ettiğinden alınan rüşvetin iki mislinin Feyzi Ağa'dantahisli ile Mustafa ve Feyzi Ağaların altı sene tard cezası ve üç sene deSinop'ta Kalabend cezasına çarptırılmaları. 2- Yine Feyzi Ağa'nın arazi hasılatındandolayı zimmetinde gözüken meblağın tahsili ile rüşvet olayına karışan ReşidPaşa'nın Kapıkethüdaları'ndan Ahmed Ağa'nın soruşturmasının bulunup yapılması.

88. Hakkında rüşvet ve kabulü caiz olmayan bazı hediyeleraldığı, yolsuzluk yaptığı ve benzeri isnatlarda bulunulan sabık UrfaMutasarrıfı Ali Paşa, biraderi Ahmed Bey ve diğer bazı zevatla ilgili olaraklazım gelen tahkikat ve istintakın başlatıldığı ve teferruatı.

89. Fransa'da Panama Kanalı meselesinde rüşvet alan Nafia NazırıMösyö Bayu'nun tevkifi.

90. Rüşvet ve ihtilas fiillerine cüret ettiği sabit olan Basrasabık Kaymakamı Münib Paşa'nın nakdi ceza ile beraber beş yıl müddetle kalebentedilmesi ve rütbe ve nişanlarının refi.

91. Delvineli İslam Bey'in İbrahim Bey'e rüşvet vererek tüfengi sınıfına dahil olmak istemesi üzerine yapılan tahkikat.

92. Ali Yaver Paşazade Muin Bey'in İngiltere tebeasından ArapMihben nam tüccardan almış olduğu rüşvet hakkında Yemen Meclisi'nin mazbatası.

93. İmroz Ceziresi Müdürü Hasan Fenni Bey'in iki çobandan rüşvetalarak yasak olmasına rağmen harice koyun çıkartılmasına göz yumduğunu iddiaeden mezkur ada meclisi azasından Yorgi ve Atnaşaki hakkında kanunen bir nesneterettüp etmeyeceği.

94. Burhan Paşazade Necib Bey'in İstanköy'de daha önce katlhadisesinde rüşvet almasından dolayı muharebeye gönderilmek isteğinin reddi.

95. Zaptiye Alaybeyi'nin muhasebesinin bir heyet tarafındanincelenmesine başlanıldığı, rüşvet yiyenlerin cezalandırılması için Divan-ı Harpteşkil edildiği ve Şerif Abdülmuttalib Efendi ile Musaid Paşa üzerine iki yazı.

96. Selanik civarında eşkiyaya yataklık eden ve bir neferinölümü, bir yüzbaşının yaralanmasına sebep olan Eftaksis'in Derviş Paşa'yarüşvet teklif ettiği ve bu yüzden muhakemenin Selanik'te değil de İstanbul'dayapılması icab ettiği.

97. Akka Mutasarrıfı Sadık Paşa, Hayfa Belediye Reisi MustafaEfendi, Akka Müftüsü Ali Efendi ile Hayfa Mutasarrıflığı İdare Meclisi AzasıNecip Efendi'nin Filistin topraklarında Yahudilerin iskanını kesin olarakyasaklayan irade-i seniyeye rağmen, rüşvet karşılığında Rusya'dan veRomanya'dan gelen Yahudilere toprak satıp iskanlarını sağlayarak vatanaihanette bulundukları.

98. Yozgad muhasebecisiyle belediye reisinin rüşvet aldıklarınıihbarları ve Mutasarrıf Abdülvahap Paşa'nın da bu kişileri korumaları sebebiylehapsedilen vergi katipleri Ömer,Şahap,Mehmed ve Abdullah efendilerin arzuhallerinin tahkiki ve gereğinin ifası.

99. Niş Mal Katibi Hüsnü Bey'in Emval-i Miriyyeyi çalması ve rüşvet alması sebebi ile Edirne'ye sürgün olunarak aldığı paranın iki misliolarak tahsili ve Hazine-i Celile Katibi Mustafa Hamdi Efendi'nindolandırıcılık sebebi ile Bursa'ya sürgün edilmesi.

100. Kosova Vilayeti Orman Müfettişliği'nde bulunduğu sırada Rumeli Şimendüfer Kumpanyası tarafından verilen akçeye, vilayetçe rüşvetnazarıyla bakılarak memuriyetden azledildiğinden bahisle İbrahim Fevzi'ninarzuhali.

101. Konya Valisi hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet şikayetlerininAskeri Komisyon azasından Mirliva Hasan Rıza Paşa tarafından tahkik ettirilerekneticesinin bildirilmesi.

102. Rüşvet iddialarından dolayı Yedinci Ordu Müşiri AbdullahPaşa'nın görevden affı istirhamı.

103. Birbirlerini rüşvetçilik ve kötü iş yapmak gibi isnatlarlasuçlayan Siirt Mutasarrıfı Yahya Nüzhet Paşa ile Garzan Kaymakam Enver Beyhakkında tahkikat yapılması.

104. Drama Kaymakamı Emin Paşa'nın para, malzeme ve rüşvet almasıhakkında gizli olarak tahkikat yapılıp neticesinin bildirilmesini isteyen Drama Mutasarrıflığı'na yazılan yazı.

105. Hakkında rüşvet suçlaması olan Ilıca Nahiyesi Müdürü MehmedNail Efendi'nin azledilerek yerine Mustafa Nahifi Efendi'nin tayin edildiği,Mehmed Nail Efendi'nin soruşturma için Mudanya'ya gönderilmesi.

106. Karahisar-ı şarki mutasarrıfı iken rüşvet aldığı tahakkukeden Hurşit'ten aldığı rüşvetin istirdadı ve bir mislinin cezaen tahsili vekendisinin iki sene müddetle Rodos'a nefyi hakkında Meclis-i Ahkam-ı Adliyeceverilen kararı mübelliğ hüküm

107. Kaza müdürlerini haksız yere azledilip yerlerine rüşvetalarak başkalarını tayin eden İçil Kaymakamı Şakir Bey ile Meclis Azası HasanEfendi'nin muhakeme edilmesi.

108. Kötü hali ve rüşvet aldığından ihbar dilen Biga ZabtiyeMirlivası Mehmed Paşa hakkında gerekli tahkikatın yapılarak durumunbildirilmesi.

109. Rüşvet aldığı iddia edilen Dersim Heyet-i Tahkikiyesi azasından Ferik Ali Paşa'nın müfteriler aleyhinde mahkemeye müracaat etmesi gerektiği.

110. Kozliçe Kazası Müdürü Şemsi Ağa'nın kereste kesimindenrüşvet alması üzerine azliyle yerine Muglay esbak Müdürü Refik Bey'in tayini.2- Yine rüşvet suçundan dolayı Pridor Kazasına Mehmet Ağa'nın Köniçe kazasınaSalih Ağa'nın tayini ile rüşvet veren Prider Kazası Müdürü Ömer Ağa ile rüşvetalanların cezalandırılmaları.

111. Müteveffa Mahmud Celaleddin Paşa veresesinden Kadri Beytarafından ita olunan şikayetname üzerine Dersaadet Bidayet Mahkemesi Müddei-iUmumiliği'nden Üryanizade Cemil Molla Bey ile Kurena-yı sabıkadan Faik Beyhaklarında olan rüşvet davasının bitimine kadar müşarünileyhümanın Dersaadetdışına çıkmamaları gerektiği.

112. Arnavutluk'ta rüşvet alan devlet memurları ve vilayetlerinasayiş durumları.

113. Eski Zor Mutasarrıfı Raşid Paşa'nın kendisinden rüşve tistediğini, vermeyince görevden alındığını, yağı verince meclis-i livaca görevine döndürüldüğünü, ancak parayı vermediğinden tekrar azledilerek mahkemeye sevkedildiğini ifade ile adalet talebinde bulunan Kevkeb NahiyeMüdürü Maruf Efendi'nin dilekçesi konusunda gereğinin yapılması.

114. Rüşvet dolayısıyla azlolunan Adana Nüfus Nazırı NuriEfendi'nin yerine atanan Vilayet Nüfus Başkatibi Mustafa Efendi'nin maaşı vediğer hususlarda mahallince lazım gelen muamelatın icrası.

115. Tokad Mutasarrıfı Celal Paşa'nın görevini suistimal ettiğive rüşvet aldığına dair Ohtab karyesinden Hüseyin tarafından yapılan şikayetintahkiki.

116. Tırnova eski Kaymakamı Galib Paşa'nın üzüm rüsumatındandolayı iddia olunan rüşvet hadisesinin tafsilatıyla araştırılıp bildirilmesi.

117. Adana Nüfus Nazırı Esad Efendi'nin Mirliva Ali Paşa'nın valivekili olarak bulunduğu sırada rüşvetle bu göreve getirildiği şikayetolunduğundan vilayetçe tahkikat yapılarak, nazırın ehliyet derecesi ile hizmetinin bildirilmesi.

118. Rüşvet alma maddesinden dolayı üçbuçuk sene kalebendliğemahkum olup Gelibolu Hapishanesi'nde mahpus bulunan Kale-i Sultaniye sabıkJandarma Kumandanı Feriklikten mütekaid Hacı Mehmed Paşa'nın yetmiş yaşındaolması ve hasta olması sebebiyle kalan cezasının, Gelibolu'da ikamet etmekşartıyla sürgüne tebdili.

119. Basra vilayetinde Sadunizade Mühelhil Paşa tarafından vakfedilen iki adet maden ocağı ve hurma bahçeleri arazilerinin Karabet Paşa tarafindanBasra Şeri Mahkemesi'ne müracaat edilerek rüşvetle kendi mülkü haline getirildiğine dair Abdülvahhab imzasıyla çekilen telgraf.

120. Anbar emininin rüşvetle tayin olunduğu anlaşılması üzerineazli ile yerine isimleri bildirilen zevattan birinin veya bir başkasının tayini.

121. Uygunsuz hareketinden dolayı azledilen Hama Kaymakamı HalilBey'in ve rüşvet olan Müftü Mehmed Ali Efendi'nin tekrar göreve kabuledilmemesine dair Şam valisine yazı.

122. Arapgir Kazası Müdürü Kürt Ahmed Ağa'nın ahaliden zorlafazla vergi tahsil etmesinden ve rüşvet almasından dolayı azline vemuhakemesine dair Harput Valisi Mustafa Sabri'nin yazısı.

123. Siroz Eski Ceza Reisi Mustafa Bey'in dilekçesi üzerine yapılan tahkikatda, Mustafa Bey'in rüşvet maddesinden dolayı azledildiği veteferruatını bildiren Nureddin'in yazısı.

124. İkikapılı Kazası Müdürü Salih Ağa'nın rüşvet almak ve benzeri hareketlerle reayaya zulmettiği haberi doğru ise azledilerek yerinebaşkasının tayin edilip durumun bildirilmesi.

125. Musul Naibi İbrahim'in, resm-i arus adıyla gayr-i resmi olarak ahaliden para alması ve rüşvet karşılığında ilamlar vermesinden dolayıazledilerek süresiz olarak Erzurum'a sürgüne gönderilmesi hakkında Musul veErzurum valilerine hüküm.

126. Rüşvet alan müftü ve meclis üyelerinin azli ile yerlerine münasip olanların tayini.

127. Eğin Kazası Müdürü Şahin Bey'in, icra-yı kura ve şer'iyederüşvet aldığı yapılan muhakemesinde hukuken sabit görüldüğünden, azledilmesi veiki sene müddetle Amasya'ya sürgüne gönderilmesi hakkında Sivas MutasarrıfıMehmed Münib Paşa ile Amasya mutasarrıfı ve naibine hüküm.

128. Ahalinin kendisinden memnun olduğunu bildirerek görevdekalmasını istedikleri Kargı Kazası Müdürü Şeyhzâde İsmail Ağa'nın, yapılanaraştırmada rüşvet aldığı anlaşıldığından azliyle, yerine Bekir Ağa-zâde SalihEfendi'nin atandığı ve gereğinin yapılmasına dair Ankara Valisi'ne şukka.

129. Çemişkezek Kazası Müdürü Ömer Bey'in, bazı kimselerdenrüşvet ve haraç almasından dolayı azledildiği ve yerine tayin olan Hacı HalilAğa'nın da Harput Meclisi kontrolünde olması gerektiğine dair mazbata.

130. Denizli 'nin Gököyük kazası Müdürü Süleyman Ağa'nın rüşvet almasından dolayı azledildiği.

131. Rüşvet ve yolsuzluğu ihbar olunan Samako Kaymakamı RaşitEfendi'nin azli ve muhakemesi.

132. Rüşvet ve halka zulmü sebebiyle azli istenen Kavaye KazasıMüdürü Mehmed Bey hakkında tahkikat icrası.

133. Çorum nüfus memuriyetinde iken rüşvet aldığı belirlenenHamdi Efendi'nin azlinden sonra yerine gelen Tevfik Efendi'nin bu göreve devametmesi tekrar eski görevine getirilmek istenen Hamdi Efendinin bu görevegetirilmesinin caiz olmadığı ve hakkında tahkikat yapılması.

134. Hakkındaki rüşvet iddiaları üzerine Avrathisar Müdürü HacıMahmut Efendi'nin azledilerek yerine Selanik hanedanından Dergah-ı AliKapıcıbaşısı Hayrullah Bey'in tayini.

135. Ereğli kazası Maden Kömürü Müdürü Halil Efendi'nin rüşvetaldığı için azledilip muhakeme edilmesi.

136. Rüşvet aldığı iddia edilen Kileciler Esnafı Müdürü HacıHasan Ağa'nın azli.

137. Hırsızlık ve rüşveti dolayısıyla memuriyetinden azledilerekDersaadet'e celbedilen Bağdad polis serkomiseri Kazım Efendi'nin Şura-yıDevlet'te muhakeme amacıyla getirtilen tahkikat evrakının gönderildiği.

138. Haleb mürettebatından iken Urfa'ya tayin olunan YorgakiEfendi'nin rüşvet suçundan dolayı azline karar verildiği.

139. Rüşvet alması sebebiyle Priştine Kazası Müdürlüğü'ndenazledilen Nuri Bey'in muhakeme edilmesi.

140. Poliçeci Takfor'un vekayi katibi refiki Ata Efendi'ye vermişolduğu rüşvetin tahkiki için kendisinin azledilerek celbi.

141. Rüşvet yediğinden azledilen ve firar eden Altuntaş NahiyesiMüdürü Abdülkadir Ağa'nın yakalanıp cezalandırıldığı.

142. Meclis Azaları Elbistanlı Hacı İbrahim ve Mehmed Ağakardeşler hakkındaki rüşvet aldıkları yolundaki iddiaların tahkik edilipsuçları sabit olursa azalıktan azledilmeleri.

143. Rüşvet, zimmetine para geçirme gibi çeşitli yolsuzluklaryapan Birecik Kaymakamı Halim Efendi ile Sandık Emini Abdülvahhab Efendi ve MalKatibi Mehmed Ağa'nın azledilerek Urfa'da yargılanmaları ve Siverek Kaymakamı Sadık Efendi'nin Birecik Kaymakamlığı'na tayini.

144. Teke Sancağı İdare Meclisi Azası Arslan Efendi'nin rüşvetsuçundan azledilmesi sonucu yerine Hacı Yani Efendi'nin seçildiği ve azalığatayin edildiği.

145. Rüşvet alan Kartal kaymakamının azli

146. Bazı rüşvet olaylarıyla halkın nefretini kazanmış olan LadikKaymakamı Cemil Efendi'nin azliyle yerine başkasının tayini.

147. Ali adlı şahsın, rüşvet ve irtikabına dair daha önceki şikayetiüzerine azledilip muhakeme altına alınan Refahiye Nüfus Memuru Abdülhamid Bey'in korunduğundan bahisle muhtelit bir komisyon marifetiyle tahkikat yapılması talebi.

148. Rüşvet almadan iş yapmadığı yüzünden hakkında çok sayıdaşikayet bulunan Divriği Kazası Nüfus Memuru Hacı Said Bey'in azliyle yerinekanuni vasıflara haiz birinin tayini.

149. Şemr eşkıyasının Musul karyelerine vukubulan tecavüzlerini tetkike memur olan kaza meclisi azasından iki zatın 26 000 kuruş rüşvet aldıkları tebeyyün etmekle meblağ-ı mezkur istirdad olunarak sahiplerine iadeve meclisden ihraçları cezası kafi görülmeyerek nefy olunmaları.

150. Rüşvet almaktan sürgün cezasına çarptırılan Cennet-zadeAbdullah'ın oğlunun Erzurum'a gönderilmesi.

BELGELERİN ARŞİV NUMARA VE TARİHLERİ

1. Tarih: 29/Z /1207 (Hicrî), Dosya No:255, Gömlek No:14520, Fon Kodu: HAT 
2. Tarih: 05/M /1268 (Hicrî), Dosya No:38, Gömlek No:68, Fon Kodu: HR.MKT. 
3. Tarih: 26/Za/1303 (Hicrî), Dosya No:1361, Gömlek No:160, Fon Kodu: DH.MKT. 
4. Tarih: 29/Z /1254 (Hicrî), Dosya No:1242, Gömlek No:48293/A, Fon Kodu: HAT 
5. Tarih: 29/Z /1260 (Hicrî), Dosya No:21, Gömlek No:48, Fon Kodu: A.}MKT. 
6. Tarih: 14/Z /1223 (Hicrî), Dosya No:1507, Gömlek No:18, Fon Kodu: HAT 
7. Tarih: 09/L /1230 (Hicrî), Dosya No:1168, Gömlek No:46225/A, Fon Kodu: HAT 
8. Tarih: 29/Z /1300 (Hicrî), Dosya No:99, Gömlek No:4501, Fon Kodu: C..AS.. 
9. Tarih: 06/Z /1308 (Hicrî), Dosya No:10, Gömlek No:64, Fon Kodu: Y..PRK.MYD. 
10. Tarih: 29/Za/1252 (Hicrî), Dosya No:567, Gömlek No:23809, Fon Kodu: C..AS.. 
11. Tarih: 07/L /1314 (Hicrî), Dosya No:50, Gömlek No:58, Fon Kodu: Y..PRK.BŞK. 
12. Tarih: 21/Ş /1253 (Hicrî), Dosya No:151, Gömlek No:6354, Fon Kodu: C..ML.. 
13. Tarih: 12/B /1260 (Hicrî), Dosya No:14, Gömlek No:63, Fon Kodu: A.}MKT. 
14. Tarih: 05/Z /1261 (Hicrî), Dosya No:72, Gömlek No:1371, Fon Kodu: İ..MVL. 
15. Tarih: 05/Ca/1317 (Hicrî), Dosya No:2245, Gömlek No:24, Fon Kodu: DH.MKT. 
16. Tarih: 17/S /1325 (Hicrî), Dosya No:110, Gömlek No:10929, Fon Kodu: TFR.I..ŞKT. 
17. Tarih: 12/B /1323 (Hicrî), Dosya No:73, Gömlek No:7295, Fon Kodu: TFR.I..MN.. 
18. Tarih: 18/Ş /1263 (Hicrî), Dosya No:92, Gömlek No:2, Fon Kodu: A.}MKT. 
19. Tarih: 30/Z /1263 (Hicrî), Dosya No:104, Gömlek No:90, Fon Kodu: A.}MKT. 
20. Tarih: 15/Ra/1332 (Hicrî), Dosya No:152, Gömlek No:1332/Ra-065, Fon Kodu: İ..HB.. 
21. Tarih: 04/M /1324 (Hicrî), Dosya No:1054, Gömlek No:5, Fon Kodu: DH.MKT. 
22. Tarih: 21/Za/1271 (Hicrî), Dosya No:74, Gömlek No:11, Fon Kodu: A.}MKT.MVL. 
23. Tarih: 29/C /1274 (Hicrî), Dosya No:31, Gömlek No:1538, Fon Kodu: C..DH.. 
24. Tarih: 20/C /1268 (Hicrî), Dosya No:52, Gömlek No:17, Fon Kodu: A.}MKT.MVL. 
25. Tarih: 21/L /1267 (Hicrî), Dosya No:44, Gömlek No:52, Fon Kodu: A.}MKT.MVL. 
26. Tarih: 22/M /1268 (Hicrî), Dosya No:33, Gömlek No:54, Fon Kodu: A.}AMD. 
27. Tarih: 17/Za/1332 (Hicrî), Dosya No:162, Gömlek No:1332/Za-033, Fon Kodu: İ..HB.. 
28. Tarih: 18/Ca/1276 (Hicrî), Dosya No:112, Gömlek No:51, Fon Kodu: A.}MKT.MVL. 
29. Tarih: 15/B /1300 (Hicrî), Dosya No:1340, Gömlek No:86, Fon Kodu: DH.MKT. 
30. Tarih: 29/Ra/1125 (Hicrî), Dosya No:248, Gömlek No:11502, Fon Kodu: C..BH.. 
31. Tarih: 16/B /1264 (Hicrî), Dosya No:26, Gömlek No:58, Fon Kodu: MVL 
32. Tarih: 17/S /1325 (Hicrî), Dosya No:110, Gömlek No:10929, Fon Kodu: TFR.I..ŞKT. 
33. Tarih: 29/S /1333 (Hicrî), Dosya No:164, Gömlek No:1333/S-069, Fon Kodu: İ..HB.. 
34. Tarih: 15/S /1271 (Hicrî), Dosya No:170, Gömlek No:73, Fon Kodu: A.}MKT.UM.. 
35. Tarih: 19/R /1266 (Hicrî), Dosya No:1287, Gömlek No:101280, Fon Kodu: İ..DH.. 
36. Tarih: 20/R /1276 (Hicrî), Dosya No:379, Gömlek No:12, Fon Kodu: A.}MKT.UM.. 
37. Tarih: 29/Z /1260 (Hicrî), Dosya No:2, Gömlek No:13, Fon Kodu: A.}DVN.MHM. 
38. Tarih: 19/Za/1332 (Hicrî), Dosya No:162, Gömlek No:1332/Za-037, Fon Kodu: İ..HB.. 
39. Tarih: 20/R /1276 (Hicrî), Dosya No:111, Gömlek No:66, Fon Kodu: A.}MKT.MVL. 
40. Tarih: 27/Ca/1267 (Hicrî), Dosya No:41, Gömlek No:5, Fon Kodu: A.}MKT.MVL. 
41. Tarih: 01/S /1269 (Hicrî), Dosya No:252, Gömlek No:9279, Fon Kodu: İ..MVL. 
42. Tarih: 29/S /1333 (Hicrî), Dosya No:4332, Gömlek No:324873, Fon Kodu: BEO 
43. Tarih: 03/N /1265 (Hicrî), Dosya No:215, Gömlek No:43, Fon Kodu: A.}MKT. 
44. Tarih: 21/B /1326 (Hicrî), Dosya No:1276, Gömlek No:53, Fon Kodu: DH.MKT. 
45. Tarih: 03/C /1265 (Hicrî), Dosya No:193, Gömlek No:52, Fon Kodu: A.}MKT. 
46. Tarih: 19/Ra/1333 (Hicrî), Dosya No:165, Gömlek No:1333/Ra-028, Fon Kodu: İ..HB.. 
47. Tarih: 07/N /1266 (Hicrî), Dosya No:19, Gömlek No:43, Fon Kodu: A.}AMD. 
48. Tarih: 27/N /1265 (Hicrî), Dosya No:219, Gömlek No:38, Fon Kodu: A.}MKT. 
49. Tarih: 08/B /1278 (Hicrî), Dosya No:391, Gömlek No:2, Fon Kodu: A.}MKT.NZD. 
50. Tarih: 29/Z /1265 (Hicrî), Dosya No:52, Gömlek No:8, Fon Kodu: A.}DVN. 
51. Tarih: 13/C /1266 (Hicrî), Dosya No:13, Gömlek No:56, Fon Kodu: A.}MKT.UM.
52. Tarih: 29/L /1266 (Hicrî), Dosya No:14, Gömlek No:64, Fon Kodu: A.}MKT.NZD. 
53. Tarih: 28/Ar/1304, Dosya No:703, Gömlek No:32, Fon Kodu: ZB. 
54. Tarih: 10/Ra/1278 (Hicrî), Dosya No:366, Gömlek No:98, Fon Kodu: A.}MKT.NZD. 
55. Tarih: 01/Ra/1333 (Hicrî), Dosya No:4332, Gömlek No:324878, Fon Kodu: BEO 
56. Tarih: 09/Ca/1266 (Hicrî), Dosya No:11, Gömlek No:50, Fon Kodu: A.}MKT.UM.
57. Tarih: 23/S /1267 (Hicrî), Dosya No:36, Gömlek No:38, Fon Kodu: A.}MKT.MVL. 
58. Tarih: 09/C /1271 (Hicrî), Dosya No:70, Gömlek No:99, Fon Kodu: A.}MKT.MVL. 
59. Tarih: 18/Ca/1264 (Hicrî), Dosya No:122, Gömlek No:62, Fon Kodu: A.}MKT. 
60. Tarih: 17/B /1266 (Hicrî), Dosya No:16, Gömlek No:70, Fon Kodu: A.}MKT.UM.
61. Tarih: 22/Ca/1333 (Hicrî), Dosya No:167, Gömlek No:1333/Ca-054, Fon Kodu: İ..HB.
62. Tarih: 21/L /1267 (Hicrî), Dosya No:44, Gömlek No:52, Fon Kodu: A.}MKT.MVL. 
63. Tarih: 20/B /1326 (Hicrî), Dosya No:1276, Gömlek No:27, Fon Kodu: DH.MKT. 
64. Tarih: 23/L /1272 (Hicrî), Dosya No:241, Gömlek No:19, Fon Kodu: A.}MKT.UM.. 
65. Tarih: 27/Ca/1273 (Hicrî), Dosya No:211, Gömlek No:4, Fon Kodu: A.}MKT.NZD. 
66. Tarih: 16/B /1273 (Hicrî), Dosya No:273, Gömlek No:75, Fon Kodu: A.}MKT.UM.
67. Tarih: 20/Ra/1274 (Hicrî), Dosya No:13, Gömlek No:850, Fon Kodu: C..ADL. 
68. Tarih: 08/Ca/1273 (Hicrî), Dosya No:364, Gömlek No:15952, Fon Kodu: İ..MVL. 
69. Tarih: 29/B /1230 (Hicrî), Dosya No:346, Gömlek No:17266, Fon Kodu: C..DH.. 
70. Tarih: 1274 (Hicrî), Dosya No:87, Gömlek No:55, Fon Kodu: A.}AMD. 
71. Tarih: 13/C /1333 (Hicrî), Dosya No:4352, Gömlek No:326328, Fon Kodu: BEO 
72. Tarih: 14/S /1268 (Hicrî), Dosya No:47, Gömlek No:97, Fon Kodu: A.}MKT.MVL. 
73. Tarih: 12/Ra/1275 (Hicrî), Dosya No:407, Gömlek No:17675, Fon Kodu: İ..MVL. 
74. Tarih: 26/Za/1264 (Hicrî), Dosya No:156, Gömlek No:34, Fon Kodu: A.}MKT. 
75. Tarih: 20/C /1275 (Hicrî), Dosya No:342, Gömlek No:10, Fon Kodu: A.}MKT.UM.. 
76. Tarih: 10/Ca/1274 (Hicrî), Dosya No:13, Gömlek No:848, Fon Kodu: C..ADL. 
77. Tarih: 1274 (Hicrî), Dosya No:84, Gömlek No:6, Fon Kodu: A.}AMD. 
78. Tarih: 15/S /1277 (Hicrî), Dosya No:193, Gömlek No:81, Fon Kodu: A.}MKT.MHM. 
79. Tarih: 14/R /1309 (Hicrî), Dosya No:1890, Gömlek No:48, Fon Kodu: DH.MKT. 
80. Tarih: 25/Za/1333 (Hicrî), Dosya No:175, Gömlek No:1333/Za-075, Fon Kodu: İ..HB.. 
81. Tarih: 08/S /1278 (Hicrî), Dosya No:491, Gömlek No:63, Fon Kodu: A.}MKT.UM.. 
82. Tarih: 14/B /1280 (Hicrî), Dosya No:11, Gömlek No:43, Fon Kodu: TŞRBNM. 
83. Tarih: 14/S /1278 (Hicrî), Dosya No:493, Gömlek No:37, Fon Kodu: A.}MKT.UM.. 
84. Tarih: 25/R /1278 (Hicrî), Dosya No:134, Gömlek No:59, Fon Kodu: A.}MKT.MVL. 
85. Tarih: 20/R /1276 (Hicrî), Dosya No:111, Gömlek No:66, Fon Kodu: A.}MKT.MVL. 
86. Tarih: 06/C /1333 (Hicrî), Dosya No:123, Gömlek No:41, Fon Kodu: DH.UMVM 
87. Tarih: 24/Ca/1278 (Hicrî), Dosya No:136, Gömlek No:51, Fon Kodu: A.}MKT.MVL. 
88. Tarih: 10/L /1278 (Hicrî), Dosya No:845, Gömlek No:97, Fon Kodu: MVL 
89. Tarih: 23/C /1310 (Hicrî), Dosya No:23, Gömlek No:50, Fon Kodu: Y..PRK.AZJ. 
90. Tarih: 29/Za/1280 (Hicrî), Dosya No:53, Gömlek No:2620, Fon Kodu: C..DH.. 
91. Tarih: 01/C /1301 (Hicrî), Dosya No:2, Gömlek No:67, Fon Kodu: Y..PRK.ZB.
92. Tarih: 15/Za/1281 (Hicrî), Dosya No:778, Gömlek No:18, Fon Kodu: MVL 
93. Tarih: 11/S /1282 (Hicrî), Dosya No:805, Gömlek No:1, Fon Kodu: MVL 
94. Tarih: 17/L /1294 (Hicrî), Dosya No:159, Gömlek No:25, Fon Kodu: Y..A...HUS. 
95. Tarih: 02/Ra/1299 (Hicrî), Dosya No:88, Gömlek No:65, Fon Kodu: Y..EE.. 
96. Tarih: 30/Z /1299 (Hicrî), Dosya No:6, Gömlek No:86, Fon Kodu: Y..PRK.BŞK. 
97. Tarih: 02/S /1311 (Hicrî), Dosya No:27, Gömlek No:39, Fon Kodu: Y..PRK.AZJ. 
98. Tarih: 19/C /1309 (Hicrî), Dosya No:1913, Gömlek No:96, Fon Kodu: DH.MKT. 
99. Tarih: 17/B /1278 (Hicrî), Dosya No:139, Gömlek No:79, Fon Kodu: A.}MKT.MVL. 
100. Tarih: 17/R /1312 (Hicrî), Dosya No:497, Gömlek No:37202, Fon Kodu: BEO 
101. Tarih: 19/L /1309 (Hicrî), Dosya No:1950, Gömlek No:54, Fon Kodu: DH.MKT. 
102. Tarih: 27/S /1317 (Hicrî), Dosya No:152, Gömlek No:117, Fon Kodu: Y..PRK.ASK. 
103. Tarih: 02/Za/1319 (Hicrî), Dosya No:2586, Gömlek No:102, Fon Kodu: DH.MKT. 
104. Tarih: 23/Za/1320 (Hicrî), Dosya No:5, Gömlek No:432, Fon Kodu: TFR.I..SL.
105. Tarih: 14/Za/1312 (Hicrî), Dosya No:372, Gömlek No:63, Fon Kodu: DH.MKT. 
106. Tarih: 29/C /1274 (Hicrî), Dosya No:31, Gömlek No:1538, Fon Kodu: C..DH.
107. Tarih: 18/Ra/1268 (Hicrî), Dosya No:50, Gömlek No:16, Fon Kodu: A.}MKT.DV.
108. Tarih: 16/N /1321 (Hicrî), Dosya No:799, Gömlek No:43, Fon Kodu: DH.MKT. 
109. Tarih: 14/L /1326 (Hicrî), Dosya No:2651, Gömlek No:52, Fon Kodu: DH.MKT. 
110. Tarih: 29/R /1276 (Hicrî), Dosya No:112, Gömlek No:5, Fon Kodu: A.}MKT.MVL. 
111. Tarih: 29/N /1326 (Hicrî), Dosya No:3421, Gömlek No:256501, Fon Kodu: BEO 
112. Tarih: 01/5/1869 (Miladî), Dosya No:115, Gömlek No:13, Fon Kodu: HR.SYS. 
113. Tarih: 17/M /1327 (Hicrî), Dosya No:2734, Gömlek No:58, Fon Kodu: DH.MKT. 
114. Tarih: 07/S /1322 (Hicrî), Dosya No:844, Gömlek No:34, Fon Kodu: DH.MKT. 
115. Tarih: 26/M /1327 (Hicrî), Dosya No:2742, Gömlek No:18, Fon Kodu: DH.MKT. 
116. Tarih: 18/N /1273 (Hicrî), Dosya No:281, Gömlek No:53, Fon Kodu: A.}MKT.UM.
117. Tarih: 24/B /1327 (Hicrî), Dosya No:2897, Gömlek No:2, Fon Kodu: DH.MKT. 
118. Tarih: 29/Ca/1329 (Hicrî), Dosya No:3898, Gömlek No:292334, Fon Kodu: BEO 
119. Tarih: 21/Z /1330 (Hicrî), Dosya No:17, Gömlek No:30, Fon Kodu: DH.H... 
120. Tarih: 29/Z /1225 (Hicrî), Dosya No:616, Gömlek No:30353, Fon Kodu: HAT 
121. Tarih: 26/Ra/1264 (Hicrî), Dosya No:113, Gömlek No:5, Fon Kodu: A.}MKT. 
122. Tarih: 09/B /1264 (Hicrî), Dosya No:133, Gömlek No:71, Fon Kodu: A.}MKT. 
123. Tarih: 11/Ca/1323 (Hicrî), Dosya No:68, Gömlek No:6771, Fon Kodu: TFR.I..ŞKT. 
124. Tarih: 23/C /1266 (Hicrî), Dosya No:33, Gömlek No:71, Fon Kodu: HR.MKT. 
125. Tarih: 10/B /1266 (Hicrî), Dosya No:8, Gömlek No:50, Fon Kodu: A.}DVN.MHM. 
126. Tarih: 11/S /1269 (Hicrî), Dosya No:114, Gömlek No:76, Fon Kodu: A.}MKT.UM.
127. Tarih: 20/B /1266 (Hicrî), Dosya No:8/A, Gömlek No:51, Fon Kodu: A.}DVN.MHM. 
128. Tarih: 11/Ş /1266 (Hicrî), Dosya No:19, Gömlek No:65, Fon Kodu: A.}MKT.UM.
129. Tarih: 25/L /1266 (Hicrî), Dosya No:30, Gömlek No:89, Fon Kodu: A.}MKT.MVL. 
130. Tarih: 24/B /1267 (Hicrî), Dosya No:238, Gömlek No:30, Fon Kodu: MVL 
131. Tarih: 08/C /1271 (Hicrî), Dosya No:183, Gömlek No:84, Fon Kodu: A.}MKT.UM.
132. Tarih: 17/C /1271 (Hicrî), Dosya No:185, Gömlek No:3, Fon Kodu: A.}MKT.UM.
133. Tarih: 29/C /1309 (Hicrî), Dosya No:1917, Gömlek No:51, Fon Kodu: DH.MKT. 
134. Tarih: 16/Ş /1271 (Hicrî), Dosya No:194, Gömlek No:9, Fon Kodu: A.}MKT.UM.. 
135. Tarih: 23/Z /1273 (Hicrî), Dosya No:232, Gömlek No:60, Fon Kodu: A.}MKT.NZD. 
136. Tarih: 17/N /1275 (Hicrî), Dosya No:280, Gömlek No:81, Fon Kodu: A.}MKT.NZD. 
137. Tarih: 27/C /1325 (Hicrî), Dosya No:1190, Gömlek No:22, Fon Kodu: DH.MKT. 
138. Tarih: 20/M /1331 (Hicrî), Dosya No:23, Gömlek No:7, Fon Kodu: DH.EUM.MEM. 
139. Tarih: 11/L /1275 (Hicrî), Dosya No:349, Gömlek No:62, Fon Kodu: A.}MKT.UM.. 
140. Tarih: 21/R /1277 (Hicrî), Dosya No:839, Gömlek No:9, Fon Kodu: MVL
141. Tarih: 26/M /1278 (Hicrî), Dosya No:488, Gömlek No:100, Fon Kodu: A.}MKT.UM.. 
142. Tarih: 18/Ra/1278 (Hicrî), Dosya No:501, Gömlek No:8, Fon Kodu: A.}MKT.UM.. 
143. Tarih: 02/Ş /1278 (Hicrî), Dosya No:140, Gömlek No:45, Fon Kodu: A.}MKT.MVL. 
144. Tarih: 11/C /1333 (Hicrî), Dosya No:47/-1, Gömlek No:8, Fon Kodu: DH.İ.UM 
145. Tarih: 19/B /1336 (Hicrî), Dosya No:47, Gömlek No:38, Fon Kodu: DH.KMS. 
146. Tarih: 22/Ca/1305 (Hicrî), Dosya No:1482, Gömlek No:109, Fon Kodu: DH.MKT. 
147. Tarih: 25/R /1307 (Hicrî), Dosya No:1683, Gömlek No:64, Fon Kodu: DH.MKT. 
148. Tarih: 01/C /1308 (Hicrî), Dosya No:1799, Gömlek No:6, Fon Kodu: DH.MKT. 
149. Tarih: 20/M /1268 (Hicrî), Dosya No:11, Gömlek No:546, Fon Kodu: C..ZB.. 
150. Tarih: 03/M /1269 (Hicrî), Dosya No:61, Gömlek No:9, Fon Kodu: A.}MKT.NZD. —

kaynak:
Orhan Osmanoğlu
Ahsarla

Popüler Yayınlar Son 7 gün

Sultan İkinci Abdülhamit Han

CHP döneminde

CHP döneminde
CHP döneminde

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *